Uw voeten, onze zorg

 

Algemene voorwaarden  

1. Algemeen  

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nova Pedes en een cliënt waarop Nova Pedes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. Inspanningen Nova Pedes  

Nova Pedes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nova Pedes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de behandeling.  

3. Afspraken  

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nova Pedes melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nova Pedes het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Nova Pedes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nova Pedes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.  

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.  

4. Betaling  

Nova Pedes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.  

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Nova Pedes vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.  

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk.  

5. Persoonsgegevens & privacy  

De cliënt voorziet Nova Pedes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, Nova Pedes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  

Nova Pedes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Nova Pedes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.  

Nova Pedes zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.  

6. Geheimhouding  

Nova Pedes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nova Pedes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.  

7. Aansprakelijkheid  

Nova Pedes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nova Pedes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  

Nova Pedes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.  

8. Beschadiging & diefstal  

Nova Pedes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nova Pedes meldt diefstal altijd bij de politie.  

9. Klachten  

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nova Pedes.  

Nova Pedes moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nova Pedes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.  

Indien Nova Pedes en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.  

10. Behoorlijk gedrag  

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.  

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nova Pedes het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.  

11. Recht  

Op elke overeenkomst tussen Nova Pedes en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.  

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Privacy

Nova Pedes hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil Nova Pedes heldere en transparante informatie geven over hoe om wordt gegaan met persoonsgegevens.

Nova Pedes doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nova Pedes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Nova Pedes in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

–  verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

– passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerkt Nova Pedes persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Nova Pedes verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

–               het geven van een behandeling;

–               het versturen van afspraak herinnering via e-mail / WhatsApp;

–               het opmaken van een factuur.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Nova Pedes de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / Voorletters / Tussenvoegsel / Adres / Postcode / Plaats / Telefoonnummer / E-mailadres / Geslacht / Geboortedatum / Gegevens over gezondheid.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kan Nova Pedes aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Nova Pedes geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Nova Pedes in een overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Nova Pedes de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient Nova Pedes medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Nova Pedes persoonsgegevens delen met derden indien jij Nova Pedes hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Nova Pedes verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Nova Pedes verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Nova pedes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Nova Pedes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

-           Alle personen die namens Nova Pedes van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-           Nova Pedes hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;

-           Nova Pedes pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-           Nova Pedes maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-           Nova Pedes test en evalueert regelmatig de genomen privacy maatregelen.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke in het bezit zijn van Nova Pedes. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Nova Pedes of door een van haar verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Nova Pedes kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de praktijk. Komen we er samen niet uit, dan is dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Nova Pedes is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met de praktijk wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Nova Pedes
Dorpsstraat 273

1689GE ZWAAG

T: +31 6 28841263

E: info@novapedes.nl

  

Bellen